Artykuły - porady prawne

Porady prawne

OBNIŻENIE LUB UCHYLENIE ALIMENTÓW


Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji np. pogorszenie się stanu zdrowia zobowiązanego lub istotne zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb upraw

nionego bądź istotne zwiększenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami przez uprawnionego do alimentacji.

Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymaga, porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich obniżeniu.
Sąd może ograniczyć czas trwania świadczeń alimentacyjnych, jak też zmienić ich wysokość, także za okres poprzedzający wytoczenie powództwa opartego na art. 138. Decydująca bowiem w tym względzie jest data, w jakiej doszło do zmiany stosunków w rozumieniu tego przepisu.
Orzekając o alimentach, sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania.
Jedno z rodziców zobowiązane do alimentacji dziecka pełnoletniego również może domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego, gdy wykaże, że dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednakże, gdy taka sytuacja nie zachodzi, np. z powodu choroby, kalectwa itp., obowiązek alimentacyjny, bez względu na wiek dziecka, nadal istnieje.
Zmiany wysokości albo ograniczenia czasu trwania obowiązku alimentacyjnego można żądać wyłącznie w drodze powództwa przewidzianego w art. 138 K.r.o.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788)
Kancelaria Radcy Prawnegoradca prawny Edyta Roman

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20