Artykuły - porady prawne

Porady prawne

PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ


- działanie w granicach udzielonych zarządowi pełnomocnictw i w myśl przepisów prawa (art. 21 ust. 3 );
- reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, w tym w sądzie i w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1 );
- dbanie o stan nieruchomości, załatwianie spraw finansowych wspólnoty, zawieranie w jej imieniu umów o dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń i innych usług, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 1 , art. 22 ust. 1 oraz art. 26 );
- prawo żądania od właścicieli lokali uiszczenia przypadającej na nich części kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz odpowiedniej części nakładów na remont nieruchomości wspólnej (art. 15 ust. 1 );
- prawo (i obowiązek) podjęcia czynności zmierzających do egzekucji kwot należności od właścicieli lokali;
- prawo żądania od właścicieli lokali zezwolenia na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje (gdyby właściciel odmawiał takiego zezwolenia, wspólnocie przysługuje roszczenie o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu w celu wykonania w nim określonych prac) (art. 13 ust. 2 );
- prawo żądania rozstrzygnięcia przez sąd w razie braku zgody większości właścicieli lokali na podjęcie uchwały, która w opinii zarządu jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (art. 24 );
- możliwość indywidualnego zbierania głosów w celu podjęcia uchwały przez właścicieli lokali (art. 23 );
- prawo żądania od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali (art. 29 ust. 1e ).

Opracował:
radca prawny Edyta Roman
Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20