Artykuły - porady prawne

Porady prawne

OBOWIĄZKI ZARZĄDU WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ


- sporządzanie protokołów przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) oraz przechowywanie tej dokumentacji (art. 29 ust. 1b );
- prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1b );
- w razie potrzeby podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia lub zaktualizowania dokumentacji technicznej nieruchomości oraz rozliczenia kosztów z tym związanych (art. 29 ust. 1c );
- przedstawienie właścicielom lokali projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych - jeśli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej takich wymogów nie spełnia, a nabycie odpowiednich gruntów przyległych jest możliwe w świetle art. 209a u.g.n., a w tym jest możliwe bez utraty przez działki sąsiednie charakteru działek budowlanych (art. 32a pkt 1 u.w.l.);
- wykonywanie uchwał właścicieli lokali (art. 21 ust. 1 i 3 , art. 22 ust. 2 i 3 , art. 30 ust. 1 pkt 2 );
- przeprowadzanie indywidualnego zbierania głosów pod projektami uchwał właścicieli lokali (art. 23 ust. 1 );
- zawiadamianie wszystkich właścicieli o treści uchwał podjętych drogą indywidualnego zbierania głosów (art. 23 ust. 3 );
- prowadzenie spraw finansowych wspólnoty, w tym prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (w formie określonej przez wspólnotę mieszkaniową), co zarząd może wykonywać osobiście, przez zatrudnionych w tym celu pracowników lub zlecić wyspecjalizowanej firmie (art. 29 ust. 1 , art. 30 ust. 1 pkt 1 );
- dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy (art. 30 ust. 1 pkt 1 );
- zwoływanie corocznych zebrań właścicieli lokali nie później niż do końca marca (art. 30 ust. 1 pkt 3 );
- w przypadku zwoływania zebrania właścicieli lokali, powiadomienie wszystkich właścicieli na piśmie o terminie i proponowanym porządku zebrania, a w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali, wskazanie treści tej zmiany (przedstawienie projektu odpowiedniej uchwały) (art. 32 ust. 1 i 2 );
- przygotowywanie i przedstawianie właścicielom lokali do uchwalenia projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością oraz propozycji uchwały w sprawie opłat na pokrycie kosztów zarządu (art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 );
- składanie ze swojej działalności rocznego sprawozdania (art. 30 ust. 1 pkt 2 );
- dochodzenie w postępowaniu upominawczym od właścicieli lokali zaległych należności z tytułu kosztów zarządu (art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 2 );
- składanie ze skutkiem w stosunku do wszystkich właścicieli lokali, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, oświadczeń w celu wykonania uchwał w sprawach udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w wyniku nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem, oraz na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, dokonanie podziału nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 3 );
- wykonywanie innych czynności przewidzianych w umowie, uchwałach właścicieli lokali albo w uchwalonym przez właścicieli regulaminie (art. 18 ust. 1 i 3 , art. 25 ust. 2 oraz art. 26 i 33 ).

Opracował:
radca prawny Edyta Roman
Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20