Artykuły - porady prawne

Porady prawne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ZA ZOBOWIĄZANIA


Za zaciągnięte przez zarząd zobowiązania, ponieważ są one zobowiązaniami wspólnoty, odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń oraz każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi we współwłasności nieruchomości.
Dotyczy to także zobowiązań zaciągniętych przez zarząd (lub zarządcę) niepotrzebnie lub w sposób sprzeczny z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną. Właściciele lokali mogą, co prawda w odrębnym postępowaniu dochodzić odszkodowania z tytułu dokonanych przez zarząd lub jego poszczególnych członków nadużyć. Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową takiego postępowania nie likwiduje jednak obowiązku opłacenia przez właścicieli lokali zobowiązań dotyczących nieruchomości wspólnej, zaciągniętych przez zarząd wspólnoty.

Ponadto wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez wchodzącego w jej skład właściciela lokalu w wyniku nienależytego wykonywania zarządu nad nieruchomością wspólną (zob. uchwała SN z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06, OSNC 2007, nr 1, poz. 6).

Opracował:
radca prawny Edyta Roman
Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20