Prawo Cywilne

Nierzetelność kontrahentów jest jedną z częstych przyczyn dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Kancelaria udziela pomocy prawnej celem polubownego zakończenia sporu zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak też wspiera Klientów w postępowaniu przed sądem w takich sprawach jak:

 • sprawy o zapłatę,  w tym o zapłatę z funduszy sekurytyzacyjnych;
 • sprawy mieszkaniowe , m.in: najem, zapłata czynszu, eksmisja;
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych, w tym z ich niewykonania lub nienależytego  wykonania;
 • sprawy odszkodowawcze, m.in. z tytułu czynów niedozwolonych;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowanie nakazowe, uproszczone, postępowanie upominawcze;
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzania i weryfikacji umów cywilno-prawnych (najmu/dzierżawy, sprzedaży, zlecenia, o roboty budowlane, o dzieło, darowizny itp.)
 • naruszenia dóbr osobistych
 • zniesienia współwłasności
 • ochrony własności i posiadania
 • przelewu wierzytelności (cesje)
 • ochrony wierzyciela w ramach tzw. ,,skargi paulińskiej”
 • roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20