Prawo Pracy

Wzajemne relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem niejednokrotnie należą do trudnych, także z uwagi na zakres praw i obowiązków z tym związanych umiejscowionych w różnych aktach prawnych oraz konieczność ich uregulowania w sposób jasny i czytelny.

Trudne relacje między stronami stosunku pracowniczego najczęściej prowadzą do konfliktów w przypadku rozwiązania stosunku prawnego zwłaszcza po stronie pracodawcy. Kancelaria udziela pomocy prawnej w szczególności w zakresie:

  • sporządzania projektów umów i opinii prawnych
  • przygotowywania projektów regulaminów i układów zbiorowych
  • reprezentowania w sprawach m. in. o ustalenie istnienia / nieistnienia stosunku pracy
  • zapłaty odszkodowania w związku z bezpodstawnym zwolnieniem
  • reprezentowania w sprawach o przywrócenie do pracy
  • zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę/odprawy
  • spraw dotyczących dyskryminacji czy mobbingu;
  • reprezentowanie w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, m.in. o ustalenie prawa do renty/emerytury, wypłatę należnych świadczeń chorobowych

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20